جمعیت سوادکوه در سرشماری مهرسال(١٣۶۵)در حدود ٧٣١٢٧ نفر بوده است که این آمار بعد از ١٠ سال یعنی در سرشماری سال ١٣٧۵ به حدود۶٩٢٢٢نفر رسید و در سرشماری سال ١٣٨۵هنوز طبق داده های سایت های ادارات مربوط به شهرستان سوادکوه در حدود ٧٠هزار نفر می باشد که در طی ٢٠سال هیچگونه رشد جمعیتی نداشته است؟؟؟؟؟؟

واین یعنی مهاجرت و خروج قشر جوان وفعال از شهرستانی که پر از پتانسیل ها وتوانهای بالقوه وبالفعل در زمینه های دامداری ،کشاورزی، توریسم، وصنایع مختلف معدنی وتبدیلی می باشدکه درپی تحصیل وکار وزندگی به نقاط دیگر کشور عزیز مان سرازیر شده اند وشهر ودیار خود را به دست فراموشی سپرده اند .

آیا وقت آن نرسیده است که با برنامه ریزی های به هم پیوسته و همه جانبه ای منطقه ی تاریخی و باستانی مرد پرور را با انبوه جوانان با استعدادش در یابیم؟؟؟

اگر غیر از این هست مرا هم روشن کنید که دلیل چیست؟