آلاشت موطن مهرست و وفا    خدایا مکن یادش از من جدا(سعید جهان آرای.1375)