آلاشت را

اگر در زیباترین لحظات می خواهید

اکنون وقتش است؛

پاییز،دنج ورنگارنگ نارنجی های بکر،

خلوت ورویایی ،

انگار قطعه ای از بهشت را به رایگان در اختیار گذاشته اند ،

افسوس که من دور از توام ،

افسوس ای وطن من ، آلاشت ای مادر من.

دور ازتو افسوس مادر من.

جهان آرای سعید. پاییز تهران