آلاشت ما

توریسم وزندگی در شهر آلاشت:شهر آلاشت کوچکترین شهر مرتفع ایران می باشد که در حال حاضر جمعیت ثابتی کمتر از1000 نفر دارد البته در تابستان ها این جمعیت تا حدود 12000نفر هم میرسدواین شهر در ارتفاعی نزدیک به 2000متری از سطح دریا و با فاصله ای حدود 200 کیلومتری تهران که از تهران (خروجی تهران از شرق)حدود 2/5 تا 3 ساعت با متوسط سرعت 80 کیلومتر در ساعت قرار دارد و یکی از خوش آب وهواترین و بکرترین مناطق مازندران می باشد(شهرستان سوادکوه)

تیر 96
1 پست
شهریور 94
1 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
1 پست
آبان 92
2 پست
شهریور 92
3 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
2 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
3 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
2 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
6 پست
خرداد 90
4 پست
بهمن 89
2 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
3 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
3 پست
مرداد 89
4 پست