توانسنجی توریسم آلاشت با استفاده از مدل وتکنیک دلفی وسوات(SWOT)

بررسی نقاط قوت وضعف توان های توریستی شهر آلاشت  با استفاده ازتکنیک (swot):

 

فرآیندمدیریت استراتژیک شامل تعیین خط مشی وجهت گیری کلی ارزیابی موقعیت ها،تعیین مسائل کلیدی وشناسایی انها،تدوین استراتژی،تصمیم گیری،اقدام وارزیابی است.در این خصوص مدل های مختلفی از جمله  مدل swotمطرح شده که عمدتاً بر مراحل قبل از اقدام وارزیابی تاکید دارند.هدف اصلی این مدل تدوین بهترین استراتژی برای یک سازمان است ودستیابی به بهترین استراتزی از سنجش فرصت ها،توانمندی هافضعف ها وتهدیدها که به روش شناسایی تحلیلی swotمعروف است به دست می آید. به عبارتی swotیعنی ابزار شناخته شده برنامه ریزی استراتژیک وتحلیل آن که از نقاط قوت اصلی این مدل است،در بخش های دولتی وغیرانتفاعی،ماموریت ها وجوامع نیز کاربرد دارد.(شمس،1382،ص ص8-6) .

Swotتکنیک ارزیابی کیفی عوامل داخلی وخارجی به ترتیب از دو بعد قوت وضعف وفرصت وتهدید است ودرهمین راستا ابتدا نقاط قوت وضعف درارتباط باعوامل درونی،وفرصت ها وتهدیدهای پیش رو در ارتباط با عوامل خارجی بررسی وهر گروه از این عوامل در ماتریس مربوطه درج می گردد.بدین ترتیب ماتریس نقاط قوت وضعف،فرصت ها وتهدیدها از ابزارهای مهمی است که می توان بدان وسیله اطلاعات را مقایسه کرد وبا استفاده از آن چهار نوع استراتژی ارائه نمود:استراتژی های so،استراتژیwo،استراتژیst واستراتژی  wt.این ماتریس در مجموع دارای 9خانه بدین شرح است:4خانه دربردارنده عوامل اصلی شامل فرصت ها،تهدیدها ونقاط ضعف وقوت،4خانه مختص استراتژی ها ویک خانه سفید یا خالی0اولین خانه در بالا وسمت راست جدول):خانه هایی که نشان دهنده استراتژی هستند وبا عناوینSW،WO،ST،WT،مشخص می شوند،پس ازتکمیل 4خانه ای که مربوط به عوامل اصلی هستند(یعنی خانه های T،O،W،S)به وجود می آیند.برای ساختن ماتریس تهدیدها،فرصت ها،نقاط ضعف ونقاط قوت باید8مرحله را بشرح زیرانجام داد.(رجبی،1386،صص 6-1)

1)    فهرستی از فرصت های عمده موجود در محیط خارجی تهیه شود.

2)    فهرستی از تهدیدهای عمده موجود در محیط خارج تهیه گردد.

3)    فهرستی از نقاط قوت داخلی تهیه شود.

4)    فهرستی از نقاط ضعف داخلی تهیه شود.

5)    نقاط قوت داخلی وفرصتهای خارجی باهم مقایسه ونتیجه درگروه «استراتژهایSO»نوشته شود.

6)  نقاط ضعف داخلی با فرصت های موجود در خارج مقایسه ونتیجه در گروه«استراتژی هایWO»نوشته شود.

7)    نفاط قوت داخلی با تهدیدهای خارجی مقایسه ونتیجه  در گروه «استراتژی هایST»نوشته شود.

8)  نقاط ضعف داخلی با تهدیدهای خارجی مقایسه ونتیجه در گروه «استراتژی هایWT»نوشته شود.(رجبی،1383،ص14)

ماتریس عوامل داخلی نشانگرنقاط قوت وضعف است.در تهیه این ماتریس تکیه اصلی برمشاهدات وبررسی های میدانی محقق است وبرای تهیه آن نیاز به انجام 5مرحله به شرح زیر است.

1)    بررسی عوامل وفهرست کردن آن.

2)    وزن دهی(ضریب)به عوامل فهرست شده از0تا1است.

3)  رتبه دادن ،که رتبه بین عدد 1و4مطرح است،جهت قوت ها رتبه 3و4 وبرای ضعف ها، رتبه 1و2در نظر گرفته می شود.

4)    ضریب هر عامل در رتبه مربوط ضرب می شود تا نمره نهایی به دست آید.

5)    از مجموع نمره های نهایی متعلق به هریک از عوامل ،مجموع نمره های عوامل داخلی تعیین می شود.

برای تهیه ماتریس ارزیابی عوامل خارجی نیز نیاز به انجام پنج مرحله یاد شده فوق است.با این تفاوت که در این ماتریس از طرفی عواملی که در آینده موجب فرصت  وموقعیت توسعه می شوند واز طرف دیگر عوامل خارجی که این توسعه را تهدید می نمایند در این ماتریس فهرست می شوند.

در مرحله بعدی پس از کدگذاری هریک از عوامل مندرج در ماتریس های داخلی وخارجی با نگرش سیستمی به این عوامل بشرح دیاگرام ذیل استراتژی های مناسب به صورت ترکیبی از عوامل یادشده در قالب جدول 9خانه ای swotمعین می گرددوبراساس فراوانی استراتژی های تعیین شده در خانه مربوطه جایگاه ان درجدول 4خانه ایswot به لحاظ تعیین خط مشی کلی در اتخاذ استراتژی مناسب توسعه معین می گردد.در ماتریس داخلی وخارجی 4خانه ای،جمع نمره های نهایی بر روی محور xها از 1تا5/2نشان دهنده ضعف داخلی ونمره 5/2تا 4بیانگرمیزان قوت است.به همین شیوه ،جمع نمره های نهایی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی از1 تا 5/2بانگر میزان تهدید ونمره های 5/2 تا4 بیانگر میزان فرصت است.قرار گرفتن در هریک از خانه های ماتریس داخلی وخارجی 4خانه ای مفاهیم استراتژیک خاصی دارد.(ترشیزیان،1386، ص 4و5)(زیویار،مقاله پردیس، ص4)

 

براساس نمره نهایی ماتریس نقاط ضعف وقوت(06/3) توان توریسم درشهر آلاشت از وضعیت بسیار خوبی برخوردار است.

براساس نمره نهایی ماتریس فرصت ها وتهدیدها(66/2) شهر آلاشت از نظراین عوامل در وضعیت متوسط به سر می برد.

 

در جدول ترکیبی که از جمع نمرات عوامل داخلی وخارجی به دست آمده است ،بزرگترین عدد مربوط است به عوامل SO که نقاط قوت وفرصت ها می باشد.در این شرایط شهر آلاشت بایستی برای استفاده بیشتر ازنقاط قوت وفرصت ها از استراتژی تهاجمی استفاده نماید وطبق مدل swotاین استراتژی هنگامی است که سازمان می کوشد از فرصت های خارجی بهره گیری بیشتری نموده وبتواند با استفاده از نقاط قوت داخلی از رویدادها وروندهای خارجی بهره مند شود.

 سعید جهان آرای.تهران دیماه 2011

 

 

/ 5 نظر / 50 بازدید
علی

سلام آقا سعید ممنون از لطف شما برادر ما اهالی روستاهای اطراف آلاشت تمام پز دادن هامون بیشتر به خاطر روستای بزرگ و تاریخی شماست . میدونم که شما اهالی آلاشت می تونین ما رو سرافراز کنین با بزرگداشت روستای زیبای خودتون سعید جان خیلی مخلصم

علی اصغری

سلام سعید جان مثل همیشه بزرگواری و دوست داشتنی متشکرم از اینکه بما سر میزنی ایشالله که همیشه شاد و سرزنده باشی[گل]

اشکان جهان آرای

سلام. وبلاگ جامع و کاملی دارین. نگاه علمی و حساب شده ای به منطقه داره که تا بحال ندیده بودم. این تحقیقات و نگرش ها خیلی کم وجود داره و نیازه که بیشتر بهش پرداخته بشه.دید کارشناسانه نیاز همه ی بخش های جامعه ست. اما به نظرم محیط خاصی مثل آلاشت نیاز به نگاهی گسترده تر و آتیه پرداز تر داره. چرا که باید در نظر گرفت در کنار جذب توریسم نباید ضربه ای به فرهنگ باقیمانده و بافت خاص آلاشت وارد بشه.(که متاسفانه شده) نباید پتانسیل آلاشت فقط در آب و هوا و زادگاه و جنگل اطراف دیده بشه. این امر میتونه باعث پاک شدن بخشهای ارزشمندی بشه که نقاط قوت یک منطقه ست.برای مثال تخریب بافت قدیمی ضربه ای جبران ناپذیر و غیر قابل بازگشت به آلاشت وارد کرده و میکنه.کاش قبل از فکر به دست آوردن به فکر از دست ندادن باشیم...

عادل جهان‌آرای

سلام. اول. مطلبت را خواندم جالب بود. دوم. 12اسفند در تالار برج آزادی همایش فرهنگ و آیین سوادکوهی‌های مقیم تهران برگزار می‌شود. قرار است سوادکوهی‌ها در آنجا حضور یابند. شعر، موسيقي، برخي از آيين‌ها اجرا شود. شعرخواني، احتمالا سخنراني برخي از شخصيت‌هاي فرهنگي سوادكوه در برنامه ا ست. سعي كنيد تشريف بياوريد و هر چه سوادكوهي مي‌شناسيد را به اين مراسم دعوت كنيد.

بهزاد عربی

جداول کمی هم کنار اطلاعات باشد بد نیست. ممنون